Pedigree of
Ernst 2 (M) , 0000.00.00, b/o: -/- , 0.00%, du xx