Sibling pedigree of:
Taifun (M) , 0000.00.00, b/o: -/- , 0.00%, do bz ca du
Taifun (M)
do bz ca du