Add More Info


Information för råttor i Ratalog är indelad i två avdelningar; Basic Info och More Info. More Info är tilläggsinformation som du kan lägga till för råttor du är uppfödare eller ägare till, men detta kan göras först efter att råttan registrerats. Alltså, finns råttan inte i Ratalog så måste du först registrera den.

Nedan kommer instruktioner för att lägga till ny More Info för råttor som du är uppfödare och/eller ägare till. Gör så här:

1. Börja med att söka i Ratalog (ratalog.se) efter råttan du vill lägga till ny More Info för. Finns inte råttan så måste du lägga till den i databasen genom att använda någon av formulären i Add Data

2. Om du hittar din råtta kan du klicka på den så du kommer till råttans infosida. Tryck på den blå länken där det står "ADD MORE INFO".

3. Det kommer upp en ny sida. I fältet "Add title" skriver du in råttans fullständiga namn inklusive prefix men EJ titlar (som typ SP, Gr osv.). Sen trycker du på Publish. (OBS! Namnet måste stavas exakt lika som råttans namn i databasen!)

4. Nu är den här råttan registrerad med dig som Författare/Author och det är fritt fram att redigera info, bild osv!

OBS! Du får bara lägga till new More Info på råttor som du är ägare eller uppfödare till!

När du är inne och redigerar More Info för en råtta kan du även lägga tll andra Författare/Authors till råttan. T.ex. om du lägger in en råtta som du är uppfödare till kan du även lägga till ägaren som author (om den har medlemskap i Ratalog dvs.) Sök då efter den personen i fältet "Authors".

5. OBS! Om du behöver REDIGERA DENNA INFO senare söker du på råttan i Ratalog (ratalog.se) och går in på råttan. Scrolla till längst ner på sidan och klicka på knappen "Edit More Info". Du kommer då till en sida med sökresultat och då klickar du på råttan du sökt efter och kan fortsätta redigera den!

ENGLISH

Information about rats in Ratalog is divided in two sections; Basic Info and More Info. More info is some additional information that can be added to rats that you are the breeder or owner to, but this information can't be added until the rat is added to the database. So, if the rat isn't in the database you need to add it first.

Below is a description of how to add More Info to rats that you are breeder or owner to. Follow theese steps:

1. Start by making a search in the Ratalog database (ratalog.se) for the rat that you want to add More Info to. If the rat isn't in the database you need to add it first by using some of the forms in the Add Data section.

2. If however you do find your rat you click on it so that you will get to the rat's info section. Press the blue link where it says "ADD MORE INFO".

3. You will get to a new page. In the field that says "Add title" you write the name of the rat including prefix but NOT titles (like SP, Gr and so on). Then you press Publish. (NOTE! The name must be spelled exactly as the name of the rat in the database!)

4. Now this rat is registered with you as Author and you can edit all additional information, add a presentation picture and so on!

NOTE! You can only add new More Info to rats that you are the breeder or owner to!

When you are editing a rat in More Info you can also add other authors to the rat. For example you could add the owner of the rat as author (if that person have a Ratalog Membership). You search for the person in the "Authors" field.

5. NOTE! If you need to EDIT THIS INFO later you search for the rat in Ratalog (ratalog.se) and click on that rat. Scroll down to the bottom of the page and click the "Edit More Info" button. You will come to a search result and then you click your rat and keep editing!