Basic Info och More Info


För att du ska kunna ändra råttor finns två avsnitt i Ratalog; Basic Info och More Info.

Basic Info
Basic info är basinformation i databasen (namn, kön, födelseår, regnr, föräldrar, variant, och varningar). Det är denna information som läggs till i databasen när man lägger in en ny råtta. Denna info kan alla medlemmar ändra även om man själv inte registrerat råttan. Den senaste medlemmen som gjorde en ändring syns då för administratören. Men om två olika medlemmar vill ändra en uppgift på olika sätt kommer administratören göra en bedömning från fall till fall eller utesluta informationen helt. Uppfödare och ägare till råttan har generellt mer trovärdighet. När du registrerar en ny råtta eller ändrar Basic Info krävs alltid att administratören granskar och godkänner råttan innan detta läggs in i databasen och blir synligt i Ratalog.

More Info
More Info är ett mer flexibelt sätt att ändra information om råttor som inte kräver granskning. Denna del är bara till för medlemmar som är uppfödare eller ägare till råttan i fråga. Vid ändring av More Info syns detta omedelbart i Ratalog när du tryckt på "Publish". Information som ingår i More Info är presentationsbild på råttan, smeknamn, kulltema, uppfödarens hemsida, vikt, hälsa, flockegenskaper, avelsstatus, uppfödare och ägare samt ett presentationsavsnitt där man t.ex. kan lägga in en beskrivning och fler bilder, utställningsresultat eller vad man nu vill som har med råttan i fråga att göra. När du blir medlem kan du kontakta administratören och tala om vilka råttor i databasen som du är uppfödare eller ägare till. Om du är uppfödare och använder ett uppfödarprefix (godkänt eller inte godkänt i någon förening) kan du ange detta när du registrerar ditt medlemskap så kommer administratören automatiskt att registrera dig som uppfödare till råttor som redan finns i databasen med ditt uppfödarprefix.

OBS! Det kan alltid uppkomma oklarheter vad det gäller information om råttor eller att dubletter finns i databasen. Skriv ett mail till administratören om du ser fel på ratalog(a)gmail.com. Jag kommer kontakta den som registrerat eller ändrat råttan och göra en bedömning från fall till fall om råttan ska ändras eller tas bort. Ratalog ska aldrig uppfattas som en stupsäker databas utan felaktigheter kan förekomma. Målet är dock att undvika fel så långt det går och att ständigt bygga ut databasen.

ENGLISH

There are two sections for editing rats in Ratalog; Basic Info and More Info.

Basic Info
Basic info is the basic inforation about the rat (name, gender, date of birth, registration number, parents, variety and warnings). This is the information that is put into the database when you add a new rat. This information can be changed by all members, even if they didn't add the rat into the database. The latest member that did a change is showing in the database for the administrator. If two different members want to change data in different ways, the administrator will make a judgement from that special case or remove the rat. Breeders and owners to a rat generally have more credibility. When you register a new rat or change anything in the Basic Info Section the administrator will always examine and approve the rat before it's put into the database and gets visible in Ratalog.

More Info
More Info is a more flexible way to change information about rats that doesn't require approval from the administration. This part is only for members that are breeders or owners to the rat. When you change data in More Info this will immediately show in the Ratalog database once you've pushed the "Publish" button. Information in More Info includes a presentation picture of the rat, pet name, litter's theme, breeder's website, weight, health, social behavior in the herd, breeding status, breeder, owner and a presentation section where you can put more pictures, a longer description, show results and whatever you want that has to do with the rat. New members can contact the administrator to tell which rats they are breeder or owner of. If you are a breeder and use a breeder's prefix (regardless if it's approved in a club or not) you can add this when you register a new membership so that the administrator can automatically register you as breeder for all the rats in the database that already have your prefix.

NOTE! There could always be some uncertainties regarding information of rats or duplicates in the database. Please send a mail to ratalog(a)gmail.com or a comment data form if you see any errors. I will contact the person that registered the rat and make a judgement if the rat will change or get removed. You can never expect Ratalog database to be bullet proof and errors will occur sometimes. The goal is however of course to avoid errors as far as possible and keep broaden the database.