SRK – About Ratalog


Ratalog är en webbaserad stamtavledatabas för tamråttor. Den administreras ideellt av mig, Sara Östlund, en råttfantast och uppfödare som länge efterfrågat ett register av stamtavlor online. Till slut bestämde jag mig för att bygga upp och driva det på egen hand. Själva onlinesidan är uppbyggd i programmet Pedigree Point och databasen administreras utifrån programmen Breeders Assistant for Rats och Pedigree Explorer. En backup av databasen sparas vid varje uppdatering.

Öppenhet
Tanken med Ratalog är att det ska vara ett öppet system för alla som söker information om tamråttor som finns i avelslinjerna i Sverige och utomlands. Databasen är därmed öppen för vem som helst att använda för att söka eller t.ex. länka till [SEARCH PAGE]. Om man däremot vill lägga in nya råttor i databasen eller redigera befintliga måste man bli medlem. Tryck på länken [ABOUT MEMBERSHIP] för att läsa mer.

Samarbete med Svenska Råttklubben
Den svenska nystartade föreningen Svenska Råttklubben (SRK) överlåter i dagsläget registrering av tamråttor helt till Ratalog istället för att föra ett eget register. När du registrerar ett medlemskap i SRK ingår fullt medlemskap i Ratalog för detta kalenderår. Du som vill bli medlem i Ratalog kan dock välja att vara medlem i en annan förening (inom eller utanför Sverige) eller inte vara med i någon förening alls.

Stambokföring
När du lägger in en råtta i Ratalog får råttan ett unikt nummer i databasen (Databasnummer). Det man ska veta om databasnummer är att detta kan ändras om jag upptäcker dubletter och sammanför två råttor till en och därför är numret inte helt säkert att använda för identifikation. Däremot är alla råttors namn i databasen alltid unika (Det finns t.ex. inte två Bamse utan om två olika råttor i databasen har samma namn får de en siffra intill namnet, som Bamse 2, Bamse 3 o.s.v). Därmed är det namnet på råttan du kan använda för identifikation eftersom det alltid är unikt i Ratalog.

Om råttan är registrerad i någon förening (inom Sverige eller utomlands) anger du vid registrering i Ratalog även råttans registreringsnummer och vad föreningen/klubben råttan är registrerad i heter. Svenska Råttklubben använder i dagsläget inga egna registreringsnummer eftersom denna förening överlåter registrering av tamråttor helt och hållet till Ratalog enligt kontrakt. Därför är det enbart råttans namn i Ratalog du använder vid t.ex. anmälan till utställningar i Svenska Råttklubben.

Uppfödarprefix
Ratalog vill främja användandet av uppfödarprefix eftersom råttorna då blir lättare att identifiera och antalet råttor med samma namn i databasen minskar. När du registrerar en råtta i Ratalog ska du därför ta med uppfödarprefix i namnet oavsett om uppfödaren är registrerad i någon klubb/förening eller inte. Om du är osäker på namnets stavning, kontakta uppfödaren eller sök i Ratalog för att se tidigare exempel.

Språk
Själva databasen är i huvudsak uppbyggd i engelska för att utländska besökare också ska kunna använda databasen. Information om medlemskap m.m kommer att finnas på både svenska och engelska.

ENGLISH:

Ratalog is a web based studbook database for fancy rats. It's administrated by me, Sara Östlund, a rat fanatic and breeder that have requested an online register for a long time. At last I desided to build one myself. The site is built with the Pedigree Point program and the database is administrated with Breeders Assistant for Rats and Pedigree Explorer. A backup is saved at every update.

Open system
The idéa about Ratalog is for everyone to be able to searsh for information related till Fancy Rats in Sweden and other countries. That means the Database is open for everyone to use for searching rats or to link pedigrees [SEARCH PAGE]. If, however, you'd like to add new rats to the system or edit existing rats you need do have a Ratalog Membership. Press the link [ABOUT MEMBERSHIP] to reed further.

Cooperation with the Swedish Rat Club (Svenska Råttklubben, SRK)
The swedish newly started rat club Svenska Råttklubben (SRK) convey all registration of rats to Ratalog instead of having an own register. When registrating a membership in SRK you get a full membership in Ratalog for that calendar year. You can also choose to be a member of another club (inside or outside Sweden) or no club at all and still have a Ratalog Membership.

Studbookkeeping
When you register a rat in Ratalog the rat gets a database number. This number can get changed if I discover doublets and merge theese into one rat. Therefore this number is not safe to use for identification. But the name of the rat in the database is always unique. There will never be two different rats in the database with exactly the same name.

If the rat is registered in a club (in or outside of Sweden) you should also add the registration number of the rat and the name of the club. SRK doesn't use own registration numbers since they convey all registration of rats to Ratalog accoording to a contract. That means that you will use the rat's name in Ratalog when joining shows in the SRK.

Breeder Prefixes
Ratalog wants to encourage the usage of Breeder Prefix so that rats will be easier identified and to decrease the number of rats with the same name in the Database. When regisrating a rat into Ratalog you should add Breeder Prefix without regards concering the Breeder being registered in a club or not. If you are unsure of the spelling of the name, contact the breeder or make a search in Ratalog for earlier examples.

Language
The Database is built in english to make it easy for foreign visitors to use. Information about membership et cetera will be written in both english and swedish.